Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

Sprawdź szybko

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2023/2024 Aktualizacja 26.09.23
zobacz
E-dziennik
Sprawdź oceny
zobacz
KONKURSY wyniki
Sprawdź czy wygrałeś!
zobacz
Jadłospis
Menu jadalni 04.12-08.12
zobacz

Regulamin Biblioteki Morskiej Szkoły Podstawowej

 

 

Regulamin Biblioteki szkolnej
Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku
 1. Całość zgromadzonych zbiorów w bibliotece szkolnej stanowi własność Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku
 2. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie oraz nauczyciele.
 3. Harmonogram pracy biblioteki określany jest na początku roku, nie później niż do 30 września. Dni i godziny pracy udostępniane są na stronie internetowej szkoły, w ogłoszeniach na Librusie i przed drzwiami wejściowymi do biblioteki.
 4. Jednorazowo można wypożyczyć:
 • Uczniowie klas 1: jedna książka na okres 2 tygodni (14 dni).
 • Uczniowie klas 2-8: trzy książki na okres jednego miesiąca (30 dni)
 1. Można dokonać jednorazowej prolongaty na okres 2 tygodni. Po tym czasie książkę należy bezwzględnie zwrócić do biblioteki. Czytelnikowi, który ma na swoim koncie niezwrócone pozycje i zalega ze zwrotem więcej niż 7 dni wstrzymane jest wypożyczane książek, do czasu zwrotu. Za brak zwrotu książek w terminie przysługują ujemne punkty z zachowania.
 2. W bibliotece i czytelni jest wolny dostęp do półek. Książki wybrane z księgozbioru czytelnik zwraca do ręki bibliotekarzowi – nie odkłada ich samodzielnie. Książek przeznaczonych do czytania w czytelni nie wypożycza się do domu. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wszystkie czytane książki nauczycielowi bibliotekarzowi.
 3. Wypożyczone materiały biblioteczne należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zgłosić zauważone uszkodzenia nauczycielowi bibliotekarzowi.
 4. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki lub innego materiały bibliotecznego należy odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 5. Za pomoc w pracach biblioteki i nauczycielowi bibliotekarzowi uczeń może otrzymać pozytywne punkty z zachowania.
 6. Wypożyczone zbiory biblioteczne i inne materiały powinny być zwrócone do biblioteki w ogłoszonym terminie, lecz nie później niż do końca roku szkolnego. W czerwcu biblioteka nie wypożycza książek, przyjmuje jedynie zwroty.
 7. W przypadku zmiany szkoły, uczeń przed odejściem zobowiązany jest do rozliczenia się z biblioteką szkolną ze wszystkich zbiorów bibliotecznych, co potwierdzane jest wpisem na karcie obiegowej.
 8. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza. Nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia. Kurtki, teczki, torby należy pozostawić przed wejściem w wyznaczonym na to miejscu.
 9. Z szacunkiem odnosimy się do innych osób, przebywających w bibliotece. Nie kłócimy się, nie biegamy, zamykamy za sobą drzwi. Nauczyciel bibliotekarz ma prawo sprawdzić czy uczniowie przebywający w czytelni nie powinni przebywać w tym czasie na lekcji.
 10. Dbamy o wszystkie sprzęty i meble, znajdujące się w bibliotece; szanujemy pufy, kanapy i komputery. Dbamy o porządek na półkach.
 11. Korzystanie z komputera w bibliotece jest możliwe jedynie w celach edukacyjnych . Uczniowie mogą korzystać z komputera jedynie za pozwoleniem i pod nadzorem nauczyciela.
 12. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu biblioteki nauczyciel może wyprosić ucznia z pomieszczenia oraz pozbawić go prawa korzystania z biblioteki na określony czas. Za nieodpowiednie zachowanie nauczyciel bibliotekarz ma prawo wstawić uczniowi ujemne punkty z zachowania.
 13. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego przestrzegania go. Sprawy sporne między nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 14. Decyzje w innych kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2023 roku.

 

Regulamin czytelni multimedialnej Biblioteki szkolnej
Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku
 1. Opiekunem czytelni multimedialnej jest nauczyciel bibliotekarz.
 2. Z komputerów w czytelni multimedialnej mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy nauczyciele i pracownicy oraz uczniowie. Użytkowanie sprzętu komputerowego jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 3. Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki.
 4. Czytelnia służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Jest to miejsce wyłącznie cichej lektury.
 5. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się na listę obecności.
 6. Z Internetu można korzystać wyłącznie w celach edukacyjnych.
 7. Przy jednym stanowisku mogą pracować dwie osoby.
 8. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony do 30 minut.
 9. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi natychmiast i bez zbędnej zwłoki oraz bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
 10. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę, umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
 11. Zabrania się:
 • dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem,
 • instalowania własnych programów oraz używania komunikatorów internetowych bez względu na wykorzystywaną technologię,
 • pobierania z Internetu materiałów (programów, zdjęć, filmów, muzyki, książek itp.), gdy zachodzi jakiekolwiek podejrzenie naruszenia praw autorskich; zabrania się również udostępniania takich materiałów,
 • kopiowania oprogramowania zarówno sprzętu należącego do czytelni, jak również z dostępnych stron internetowych,
 • korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji,
 • drukowania kompletnych stron internetowych oraz grafiki,
 • korzystania ze stron internetowych zawierających treści pornograficzne, rasistowskie, propagujące przemoc, czy w jakikolwiek inny sposób niezgodne z obowiązującym prawem oraz powszechnie przyjętymi normami życia społecznego, w szczególności ze szkolnym statutem,
 • używania sprzętu do gier komputerowych.
 1. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania powstałe z jego winy. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 2. W czytelni multimedialnej obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.
 3. Z szacunkiem odnosimy się do innych osób przebywających w bibliotece.
 4. Dbamy o wszystkie sprzęty i meble znajdujące się w bibliotece.
 5. Za nieprzestrzeganie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z czytelni multimedialnej na czas wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.
 6. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i bezwzględnego przestrzegania go. Sprawy sporne między nauczycielem bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.
 7. Decyzje w innych kwestiach, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2023 roku.

Konkursy 2022/2023

Konkursy szkolne i kuratoryjne. Weź udział w jednym z konkursów!
Więcej informacji

KONKURSY wyniki

Sprawdź czy wygrałeś!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji
Dane kontaktowe

80-809 Gdańsk

ul. Rogalińska 17

+48 58 325 68 68

biuro@morskaszkola.pl

Bądź z nami