Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REGULAMIN

Sprawdź szybko

PLAN LEKCJI
rok szkolny 2023/2024 Aktualizacja 26.09.23
zobacz
E-dziennik
Sprawdź oceny
zobacz
KONKURSY wyniki
Sprawdź czy wygrałeś!
zobacz
Jadłospis
Menu jadalni 04.12-08.12
zobacz

REGULAMIN

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO MORSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. ALEKSANDRA DOBY W GDAŃSKU

 

 1. W Morskiej Szkole Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku działa Samorząd Uczniowski (zwany dalej w skrócie SU).
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku.
 3. Samorząd Uczniowski działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. 2017 poz. 59), statutem Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku oraz niniejszym regulaminem.
 4. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą aktywni członkowie SU oraz Przewodniczący SU.
  Spotkania Rady SU nie będą rzadziej niż raz w miesiącu. W spotkaniach Rady SU mogą brać udział członkowie Rady SU, opiekunowie oraz zaproszeni goście - za zgodą rodziców.
 5. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego jest wybierany najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego na kolejny rok szkolny.
 6. W kampanii wyborczej mogą wziąć udział uczniowie z klas 6 i 7.
 7. Przewodniczący SU ma obowiązek reprezentowania SU przed Dyrekcją szkoły, kierowanie pracą Samorządu Uczniowskiego, zgłaszanie sugestii i pomysłów Samorządu Uczniowskiego do Dyrekcji, Rady Rodziców lub Rady Pedagogicznej
 8. Opiekę nad SU sprawuje opiekun lub opiekunowie SU, są proponowani do końca roku szkolnego na następny rok szkolny
 9. Każda klasa ma Radę klasową, w jej skład wchodzi: Gospodarz klasy, Zastępca Gospodarza klasy oraz skarbnik.
 10. Gospodarz klasy powinien dawać dobry przykład, pełnić funkcję organizacyjną w swojej klasie i reprezentować swoją klasę w SU, przekazywać informacje wewnątrz klasy, pozyskane na spotkaniach Rady SU oraz informować dyżurnych klasy o ich dyżurach.
 11. Gospodarz klasy jest wybierany najpóźniej 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego i nie może mieć zachowania niższego niż dobre.
 12. Wychowawca klasy ma prawo odwołać Gospodarza z jego roli w przypadku zastrzeżeń co do pełnienia jego roli.
 13. W przypadku nieobecności Gospodarza klasy, jego obowiązki przejmuje Zastępca Gospodarza.
 14. Skarbnik zajmuje się składkami klasowymi.
 15. Samorząd Uczniowski za zgodą Dyrekcji szkoły może organizować takie wydarzenia jak kiermasze, dyskoteki szkolne, konkursy i inne akcje wewnątrz szkoły.
 16. Niniejszy regulamin może być zmieniony na spotkaniu Rady SU w głosowaniu jawnym.
 17. Sporządzany jest plan pracy SU, który musi zostać złożony do Dyrekcji za pośrednictwem opiekuna SU do końca września bieżącego roku szkolnego.
 18. Sporządzane są sprawozdania z działalności SU po każdym okresie.
 19. Samorząd Uczniowski ma prawo do wydawania gazetki SU w formie gazetki ściennej, tradycyjnej – papierowej oraz online.
 20. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie regulują odpowiednie przepisy prawa.

Konkursy 2022/2023

Konkursy szkolne i kuratoryjne. Weź udział w jednym z konkursów!
Więcej informacji

KONKURSY wyniki

Sprawdź czy wygrałeś!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji
Dane kontaktowe

80-809 Gdańsk

ul. Rogalińska 17

+48 58 325 68 68

biuro@morskaszkola.pl

Bądź z nami