Włącz wersję graficzną

Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Sprawdź szybko

PLAN LEKCJI
Pobierz plan lekcji
zobacz
E-dziennik
Sprawdź oceny
zobacz
KONKURSY
Weź udział w jednym z konkursów!
zobacz
Jadłospis
Menu jadalni
zobacz

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 9/2020/2021

Dyrektora Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku
z dnia 30.08.2021 r.

.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony uczniów oraz pracowników

Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku

w związku z wystąpieniem COVID-19

 

 • 1. Ogólne zasady organizacji pracy
 1. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku wznawia funkcjonowanie
  z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
  i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
 2. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19.
 3. Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością szkolną, szkoła podejmuje działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów.
 4. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz; zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy.
 5. Przy wejściu do szkoły znajduje się bramka do automatycznego pomiaru temperatury.
 6. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do szkoły.
 7. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły osoby z zewnątrz, należy zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:
  • zachowanie 1,5 metrowego dystansu,
  • zakrycie nosa i ust,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk po wejściu na teren placówki oraz po wpisaniu się do księgi gości,
  • ograniczone przemieszczanie się po szkole,
  • ograniczony kontakt z pracownikami szkoły.
 8. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub
  w izolacji.
 9. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 10. Wprowadza się w szkole obowiązek zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, nauczycieli jak i innych pracowników szkoły w przestrzeni wspólnej w czasie przerw.
 11. Dzieci do mycia rąk (dezynfekcji) używają mydła w płynie i ciepłej wody.
 12. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 13. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 14. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane, bądź kształt ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 15. W salach gimnastycznych używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 18. Dopuszcza się organizowanie spotkań z rodzicami oraz posiedzeń Rady Pedagogicznej w systemie online.
 19. Spotkania ewaluacyjne będą odbywały się w systemie online.

 

 • 2. Organizacja i funkcjonowanie klas szkolnych
 1. Uczniowie przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach.
 2. Podczas trwania epidemii COVID-19 w opiekę nad dziećmi nie będą w miarę możliwości angażowani nauczyciele i inni pracownicy szkoły powyżej 60 roku życia.
 3. Zapewnia się taką organizację pracy i jej koordynację, która w miarę możliwości wyeliminuje stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przerw lub zajęć na boisku).
 4. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 5. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych rzeczy i zabawek.

 

 • 3. Wybór formy kształcenia
 1. Forma kształcenia – stacjonarna, zdalna lub hybrydowa uzależniona będzie od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Miasta Gdańska, na terenie którego ma siedzibę Morska Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Doby w Gdańsku oraz sytuacji związanej z zachorowaniem bądź zagrożeniem zachorowania.
 2. W zależności od tego, czy Miasto Gdańsk, na terenie którego ma siedzibę Szkoła, zostanie zaliczone   do   strefy „czerwonej” lub „żółtej”, zgodnie z  Rozporządzeniem RM  z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w   związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję o rozpoczęciu procedury ograniczenia funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach.
 3. W sytuacji niezaliczenia Miasta Gdańska do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych.
 4. W przypadku zaliczenia Miasta Gdańska do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia:

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia zajęć stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego),

2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).

 1. W przypadku zaliczenia Miasta Gdańska do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej).
 2. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 1 wymaga uzyskania zgody organu   prowadzącego   i   otrzymania   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 3. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 4 pkt 2 i ust. 5 wymaga uzyskania zgody   organu   prowadzącego   i   pozytywnej   opinii   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 4. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony.
 5. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 4 i 5 dyrektor ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w odrębnych przepisach.

 

 • 4. Nauczyciele
 1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu realizując zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole.
 2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy
 3. Podstawowa forma pracy z uczniami w budynku szkoły to zajęcia dydaktyczne, opiekuńcze i wychowawcze.
 4. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony przez dyrektora szkoły.
 5. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole.
 6. Sala, w której odbywają się zajęcia, powinna być wietrzona, co najmniej raz na godzinę; podczas sprzyjających warunków zewnętrznych wskazane jest prowadzenie zajęć przy otwartych oknach.
 7. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 8. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel może zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).

 

 • 5. Rodzice
 1. Do szkoły można przyprowadzać lub może przyjść tylko uczeń zdrowy – bez jakichkol-wiek objawów chorobowych.
 2. Jeżeli uczeń ma stwierdzoną alergię i przejawia objawy zbliżone do objawów chorobowych wywołane alergią, należy dostarczyć do szkoły zaświadczenie lekarskie o alergii.
 3. Nie można przyprowadzić ani puścić dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania epidemii COVID-19.
 5. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych.
 6. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi istotnych informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej zmianie.
 7. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 8. Rodzic jest zobowiązany do zapewnienia dziecku maseczki lub przyłbicy, których dziecko będzie używało podczas przebywania lub przemieszczania się w przestrzeniach wspólnych.

 

 • 6. Pracownicy szkoły
 1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną
  i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
 2. Maseczki powinny być używane w kontaktach z rodzicami z zachowaniem dystansu odległości oraz kontaktach z osobami z zewnątrz.
 3. Podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach, w których nie ma uczniów, maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
 4. Podczas wykonywania czynności służbowych w miejscach, w których przebywają uczniowie,  obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
 5. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany
  z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do specjalnie przeznaczonego do tego pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
 6. Jeśli w/w odpady pochodzą od osób z podejrzeniem zarażenia koronawirusem, należy je spakować do specjalnego worka foliowego i przekazać do utylizacji.
 7. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, fartuchy wodoodporne, inne należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
 8. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły
  o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
 9. Codziennie, a w razie potrzeby częściej zobowiązuje się pracowników obsługi do:
 • utrzymywania ciągów komunikacyjnych w czystości (podłóg, korytarzy),
 • dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręcze, klamki, wyłączniki,
 • dezynfekcji sprzętu i powierzchni płaskich w tym blatów, poręczy krzeseł,
 • dezynfekcji toalet,
 • dezynfekcji zabawek i innych przyrządów znajdujących się w klasach i świetlicy szkolnej.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów.
 2. Do obowiązków personelu obsługi należy także:
  • sprawdzanie poziomu płynów do dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i pomieszczeniach oraz bieżące ich uzupełnianie,
  • napełnianie i uzupełnianie podajników i dozowników w toaletach, a także ich mycie i dezynfekowanie,
  • wymiana worków w koszach na śmieci, opróżnianie koszy oraz ich mycie
   i dezynfekcja.
 3. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl

 

 • 7. Przyprowadzanie i odbierania ze szkoły uczniów klas I-III
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Dziecko do szkoły mogą przyprowadzać i odbierać tylko osoby zdrowe.
 4. Do szkoły może wejść jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi.
 5. Uczniowie, którzy nie uczęszczają do świetlicy, przychodzą (są przyprowadzani) do szkoły o wyznaczonych godzinach, nie wcześniej niż wskazuje na to godzina rozpoczęcia przerwy poprzedzającej zajęcia klasy.
 6. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem (W0) z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku przechodzi przez bramkę do mierzenia temperatury.
 7. Po wejściu do placówki osoba przyprowadzająca bądź odbierająca dziecko powinna zachować wszelkie środki ostrożności, zdezynfekować ręce, zasłonić usta i nos.
 8. Rodzice (lub inne upoważnione osoby) przyprowadzający dzieci do i odbierając ze szkoły mogą przebywać w części wspólnej, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m.
 9. Uczniowie klas I-III korzystają tylko z klatki schodowej W2 (po lewej stronie od wejścia głównego).
 10. Uczniów klas I-III na zajęcia lekcyjne zabierają do sali tylko wychowawcy lub inni nauczyciele mający lekcje lub zastępstwo w danej klasie.
 11. Jeżeli rodzic klas I-III przyprowadza dziecko w innej godzinie niż rozpoczynają się zajęcia, może odprowadzić dziecko do szatni i do świetlicy.
 12. W wyjątkowych przypadkach dziecko do klasy może zaprowadzić pracownik szkoły z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa.
 13. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego rodzic/opiekun za zgodą dyrektora szkoły, przy zachowaniu dystansu społecznego co najmniej 1,5 m, może przebywać na terenie placówki z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych ). Należy jednak ograniczać dzienną liczbę rodziców/opiekunów do niezbędnego minimum (maksymalnie jeden rodzic/opiekun na jednego ucznia).
 14. Po zakończeniu zajęć dzieci sprowadzane są na parter przez wychowawcę lub nauczyciela, który ostatni miał z nimi lekcję.
 15. Po zakończeniu zajęć dzieci, które nie mają zgody na samodzielny powrót do domu i nie zostały odebrane z holu przez rodzica/opiekuna prawnego, obligatoryjnie odprowadzane są do świetlicy.
 16. Rodziców zobowiązuje się o przekazanie powyższych zasad wszystkim osobom, które będą przyprowadzać dziecko oraz osobom upoważnionym do odbioru dziecka ze szkoły.
 17. Rodzice przyprowadzają uczniów wejściem W0 Morskiej Szkoły Podstawowej im. Aleksandra Doby w Gdańsku do szkoły z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka) schodzą z dzieckiem korytarzem do szatni. Po przebraniu odprowadzają dziecko do przypisanej świetlicy. Jeżeli uczeń nie uczęszcza do świetlicy rodzic wraz z dzieckiem czeka w holu przy portierni przed lekcją na nauczyciela. Uczniowie, którzy samodzielnie przychodzą do szkoły również przed lekcjami (przerwa) mają obowiązek udać się do świetlicy lub poczekać na nauczyciela przy świetlicy skąd odbierze ich nauczyciel.

Prosimy aby rodzice chcący odebrać uczniów bezpośrednio po skończonych lekcjach czekali na zewnątrz przed szkołą, po zejściu danej klasy na hol rodzice zostaną poproszeni o odbiór dzieci i zejście z nimi do szatni, następnie wychodzą wejściem głównym lub wskazanym przez obsługę.

Dzieci, które nie zostały odebrane bezpośrednio po lekcjach zostaną odprowadzone przez nauczyciela do świetlicy, skąd rodzic z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (maseczka) może je odebrać.

 

 • 8. Przychodzenie i wychodzenie ze szkoły uczniów klas IV-VIII
 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie zdrowy uczeń, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. W przypadku wątpliwości możliwe jest dokonanie pomiaru temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego (w celu dokonania pomiaru temperatury ciała ucznia należy uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów, jednak w przypadku niewyrażenia takiej zgody szkoła zastrzega sobie możliwość nieprzyjęcia ucznia na zajęcia).
 2. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że uczeń nie jest zdrowy, nauczyciel informuje dyrektora, który podejmuje ostateczną decyzję w sprawie przyjęcia ucznia na zajęcia w danym dniu.
 3. Do szkoły uczniowie klas IV-VIII przychodzą o wyznaczonych godzinach, nie wcześniej niż 5 minut przed dzwonkiem na przerwę.
 4. Wejście do szkoły dla uczniów odbywa się tylko głównym wejściem z zachowaniem dystansu społecznego. Każdy uczeń wchodząc do budynku przechodzi przez bramkę do mierzenia temperatury.
 5. Uczniowie klas IV-VIII korzystają tylko z klatki schodowej W3 (po prawej stronie od wejścia głównego).
 6. Klatka ta służy tylko do schodzenia do szatni i na niższe piętra. Nie wolno wchodzić nią do góry.
 7. Po zejściu do szatni (obowiązkowo; nawet, jeśli nie zachodzi konieczność korzystania z niej) uczniowie udają się po dzwonku na przerwę klatką W4 (za kompleksem sportowym) na właściwe piętro przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa – dystansu minimum 1,5 m oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych – na klatkach schodowych oraz korytarzach.
 8. Na korytarzach obowiązuje ruch prawostronny.

 

 • 9. Zasady korzystania z sal lekcyjnych, w tym sali komputerowej
 1. Podczas zajęć lekcyjnych obowiązuje w miarę możliwości zachowanie minimalnego
  dystansu społecznego.
 2. Uczniowie siedzący w ławce i nauczyciele przy biurku nie muszą zakładać maseczek.
 3. Podczas podchodzenia ucznia do nauczyciela lub nauczyciela do ucznia rekomendowane
  jest zakładanie maseczek.
 4. Po użyciu pisaka suchościeralnego i innych pomocy, które są często używane (np.
  przybory matematyczne) wskazane jest zdezynfekowanie ich.
 5. W celu zachowania środków ostrożności można używać rękawiczek jednorazowych.
 6. Prace pisemne powinny być poddane dwudniowej kwarantannie, zanim nauczyciel
  przystąpi do sprawdzania i dwudniowej przed oddaniem pracy uczniowi.
 7. Rekomenduje się używanie rękawiczek jednorazowych.
 8. O dodatkowych środkach bezpieczeństwa nieujętych w niniejszych procedurach może
  zadecydować nauczyciel prowadzący zajęcia.

 

 • 10. Zasady korzystania z sal gimnastycznych, placu zabaw i boiska szkolnego
 1. Nauczyciele klas I-III organizują przerwy dla swojej grupy w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 2. W klasach starszych przerwy są organizowane zgodnie z planem zajęć i planem dyżurów. Uczniowie spędzają przerwy pod opieką nauczycieli dyżurujących.
 3. W czasie przerw rekomendowane jest przebywanie na świeżym powietrzu.
 4. Jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się korzystanie przez uczniów w czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu między nimi .
 5. Uczniowie mogą przebywać na powietrzu w czasie przerw 20-minutowych.
 6. Uczniowie mogą przebywać na placu zabaw, boisku i wyznaczonej przestrzeni w podcieniach.
 7. Po powrocie ze świeżego powietrza uczniowie muszą dokładnie umyć ręce.
 8. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 9. Na boisku mogą przebywać jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans.
 10. Decyzją dyrektora szkoły za zgodą SANEPID zajęcia wychowania fizycznego mogą odbywać się w Jarze Wilanowskim.
 11. Podczas zajęć można korzystać tylko z takich pomocy, sprzętów, które można umyć lub zdezynfekować.
 12. Wykorzystywane do zajęć i zabaw przybory sportowe, zabawki np. piłki, skakanki, obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte.
 13. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 14. Uczniowie klas I-II przebierają się w strój sportowy w salach gimnastycznych, a w przypadku wf na holu w sali lekcyjnej przed zajęciami wychowania fizycznego. Rekomendowane jest przynoszenie worków ze strojem sportowym i zabieranie worków do domu.
 15. Dziewczynki klas III przebierają się w strój sportowy w szatni sportowej na poziomie 1, a chłopcy pod opieką nauczyciela wf na holu.
 16. Dziewczęta klas IV-VIII przebierają się w strój sportowy w szatniach sportowych na poziomie -1, zgodnie z harmonogramem, który uwzględnia w miarę możliwości niełączenie się różnych zespołów, z wyjątkiem grup mających zajęcia wspólne.
 17. Chłopcy klas IV-VIII przebierają się w strój sportowy na sali gimnastycznej. Rekomenduje się korzystanie z worków na strój i obuwie sportowe.
 18. Zabrania się korzystania z boiska i innych pomieszczeń szkolnych przez osoby trzecie podczas trwania zajęć lekcyjnych.

 

 • 11. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej
 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. Uczniowie muszą zgłaszać potrzebę skorzystania z biblioteki do nauczycieli bibliotekarzy wysyłając wiadomości w dzienniku z dziennym wyprzedzeniem.
 3. Należy wyznaczyć strefy dostępne dla pracownika biblioteki wraz z wytyczoną bezpieczną odległością – zapewniającą zachowanie odpowiednich odległości między pracownikiem a użytkownikami.
 4. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki.
 5. Zaleca się, jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia, dezynfekcję klamek, klawiatur, telefonów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezyn-fekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres 2 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy.
 8. W przypadku wypożyczania lektur szkolnych polonista zgłasza zapotrzebowanie na lektury wcześniej. Po ustaleniu terminu wypożyczenia lektur bibliotekarz udaje się z książkami do klasy w celu przekazania ich uczniom.
 9. Podręczniki wypożycza się uczniom w taki sam sposób jak lektury – w czasie zajęć z wychowawcą po wcześniejszym ustaleniu terminu z bibliotekarzem.
 10. Czytelnia jest nieczynna do odwołania.

 

 • 12. Zasady bezpiecznego spożywania ciepłych posiłków (obiadów)
 1. Posiłki przygotowane są w szkolnej kuchni z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa.
 2. Pracownik kuchni w czasie wydawania posiłków zabezpieczony jest przez pracodawcę w środki ochrony osobistej: fartuch, rękawiczki jednorazowe, maseczkę lub przyłbicę.
 3. Jadalnia jest utrzymywana w czystości zgodnie z zaleceniami zawartymi w Wytycznych MEN, GIS i MZ.
 4. Stoły i poręcze krzesełek są myte przed przerwami obiadowymi i po nich przez pracownika obsługi za pomocą ciepłej wody ze środkiem myjącym dopuszczonym do użytku w szkole. Stoły i poręcze krzesełek są zdezynfekowane po zajęciach, a w miarę możliwości częściej.
 5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C oraz wyparzane.
 6. Dodatki (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) zostają usunięte z obszaru sali jadalnej. Wydawane one będą bezpośrednio przez obsługę.
 7. Obiad składa się z zupy i z drugiego dania. Szkoła nie zapewnia wody ani soków do picia.
 8. Uczniowie nie będą otrzymywali do obiadu wody ani soku do picia. Posiłek można popić wodą lub napojem przyniesionym w małej butelce z domu.
 9. Uczniowie klas IV-VIII spożywają obiady w jadalni w czasie przerw obiadowych według ustalonego wcześniej stałego harmonogramu obiadów dla poszczególnych klas. Harmonogram wysłany zostanie Librusem rodzicom i uczniom, zamieszczony na stronie internetowej szkoły oraz wywieszony w widocznym miejscu.
 10. W celu zachowania zasad bezpieczeństwa utworzona została trzecia długa przerwa obiadowa.
 11. W kolejce obowiązuje zachowanie obowiązujących na terenie placówki zasad bezpieczeństwa – zachowanie dystansu społecznego oraz zakrywanie ust i nosa w przestrzeni wspólnej.
 12. Uczniowie przed i po posiłku zobowiązani są do umycia rąk mydłem i ciepłą wodą.
 13. Obiady i sztućce po odbiciu karty obiadowej wydaje pracownik kuchni.
 14. Uczniowie spożywają obiady w szkolnych naczyniach wielorazowego użytku szkolnymi sztućcami.
 15. Uczniowie – w miarę możliwości – spożywają posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 16. Przy schodzeniu i wracaniu z posiłków obowiązują wyznaczone ciągi komunikacyjne. Do jadalni uczniowie schodzą klatką schodową W3 (vis a vis sali 32, 23a, 13), a wracają z niej klatką schodową W4 (za kompleksem sportowym).
 17. Uczniów klas IV-VIII obowiązuje zakaz poruszania się klatką schodowąW1, która przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów klas I-III.
 18. Uczniowie na korytarzach poruszają się prawą stroną.
 19. Uczniowie niespożywający obiadów powinny spożywać przygotowane przez siebie lub rodziców przekąski czy drugie śniadanie w czasie dłuższych przerw z zachowaniem zasad higieny i bezpieczeństwa, z zachowaniem minimum 1,5 m dystansu.
 20. Uczniowie przed i po posiłku zobowiązani są do umycia rąk mydłem i ciepłą wodą.
 21. Procedura może ulec zmianie w każdym czasie ze względu na dynamiczną sytuację w kraju oraz wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
 22. Uczniowie klas 1-3 spożywają posiłki w jadalni szkolnej w wyznaczonych godzinach lekcyjnych. Poruszając się ciągiem komunikacyjnym W2. Uczniowie korzystają ze sztućców wielorazowych.
 23. Uczniowie klas 1-8 otrzymują dwa dania w cenie obiadu bez napojów.
 24. Uczniowie klas 1-3, którzy nie korzystają z obiadów idą w tym czasie na świetlicę.

 

 • 13. Kontakt z osobami trzecimi
 1. Do odwołania ograniczony zostaje bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbęd-nego minimum.
 2. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. listonoszem czy kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami.
 3. Przebywanie osób spoza szkoły w budynku może mieć miejsce wyłącznie w wyznaczo-nym do tego obszarze (przedsionek wejścia głównego) i tylko pod warunkiem korzystania ze środków ochrony osobistej (dezynfekcja rąk lub rękawiczki, osłona ust i nosa).
 4. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stoso-wania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek.

 

 • 14. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka
 1. Jeżeli rodzice dziecka zauważą niepokojące objawy u siebie lub swojego dziecka, nie mogą przychodzić do szkoły.
 2. O podejrzeniu choroby muszą niezwłocznie poinformować dyrektora, a także skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub oddziałem zakaźnym.
 3. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który na terenie szkoły zauważył u ucznia (którego rodzic nie dostarczył do szkoły zaświadczenia o alergii dziecka) objawy infekcji górnych dróg oddechowych, stan podgorączkowy lub gorączkę, powiadamia dyrektora szkoły i odizolowuje ucznia w wyznaczonym do tego pomieszczeniu, a następnie informuje o tym fakcie rodziców (opiekunów prawnych), którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Jeżeli będzie taka potrzeba, rodzic (opiekun prawny) z dzieckiem powinni udać się do lekarza.
 4. Nauczyciel lub pracownik szkoły, który zauważył u dziecka objawy, które wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2, takie jak infekcja górnych dróg oddechowych, wysoka gorączka, kaszel, niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły i wychowawcę klasy, który kontaktuje się z rodzicami dziecka (opiekunami prawnymi) w celu odebrania ucznia ze szkoły. Do czasu przybycia rodziców ucznia umieszcza się w odrębnym
 5. W szkole jest przygotowane pomieszczenie, tzw. Izolatorium, służące do odizolowania ucznia, u którego zaobserwowano podczas pobytu w szkole oznaki chorobowe.
 6. Izolatorium jest wyposażone w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji.
 7. W izolatorium uczeń przebywa pod opieką nauczyciela z zapewnieniem minimum 2 m odległości, w oczekiwaniu na rodziców lub opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej odebrać dziecko ze szkoły.
 8. O zaistniałej sytuacji dyrektor lub inna wyznaczona osoba niezwłocznie powiadamia rodziców dziecka, Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Gdańsku oraz organ prowadzący szkołę.
 9. Dalsze kroki podejmuje dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i o podjętych działaniach niezwłoczne informuje rodziców i pracowników szkoły.
 10. Obszar, w którym przebywał i poruszał się uczeń należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 11. Należy ustalić liczbę osób przebywających w tym samym czasie w częściach placówki, w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie i zastosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 • 15. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły
 1. Pracownik przebywający w domu, w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.
 2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia zadzwonić na pogotowie pod numer 999 lub 112.
 3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatorium.
 4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p. 2 odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.
 5. W pomieszczeniu pełniącym rolę izolatorium nie mogą przebywać inne osoby.
 6. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 8. Należy stosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej przy ustaleniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 9. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.
 10. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

 • 16. Postanowienia końcowe
 1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.
 2. Procedura może być modyfikowana.
 3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu.
 4. Rodzice zostaną zapoznani z projektem procedury przed jej podpisaniem. Istnieje możliwość wprowadzenia poprawek zgłaszanych przez rodziców.
 5. Podpisana procedura zostanie przesłana rodzicom i uczniom za pomocą dziennika elektronicznego, umieszczona w plikach szkoły i na stronie internetowej szkoły.
 6. Uczniowie zostaną zapoznani procedurą również podczas pierwszych zajęć w szkole.
 7. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą również podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę.
 8. Zobowiązuje się rodziców do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 1 i dostarczenia jej do szkoły.
 9. Jeżeli u ucznia wystąpią niepokojące objawy i zostanie mu zmierzona temperatura, odnotowuje się to w rejestrze pomiaru temperatury – załącznik nr 2
 10. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane.
 11. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych.

Kalendarz

Rozwijamy talenty - zadania dodatkowe

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do korzystania z zakładki!
Więcej informacji

KONKURSY

Weź udział w jednym z konkursów!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy i bądź na bieżąco!

Więcej informacji
Dane kontaktowe

80-809 Gdańsk

ul. Rogalińska 17

+48 58 325 68 68

biuro@morskaszkola.pl

Bądź z nami